Boliwia.pl - zobacz oferty turystyczne w Wyprawa do Peru i Boliwii, ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Boliwia.pl  >  Lista ofert  >  Peru - Boliwia, Boliwia
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Peru - Boliwia, Boliwia

Boliwia (pokaż mapę)
Kod oferty: BOECTR-PER617A
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
801 451 401
12 424 30 50
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21

Peru - Boliwia, Boliwia

Wczasy w: > Wyc. objazdowe > Wyc. objazdowe

Nazwa wg organizatora:


Peru - Boliwia

Kategoria:

***

Region:

Boliwia

Opis:

<p><strong>Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - Colca - Puno (Jezioro Titicaca) - Copacabana - La Paz -&#160;<strong>Tiahuanaco - Cuzco -&#160;<strong>&#346;wi&#281;ta Dolina Ink&#243;w - Aguas Calientes -&#160;<strong>Machu Picchu - Cuzco - Lima.</strong></strong></strong></strong></p><p><strong>Dzie&#324; 1. Lima.</strong> Wylot z Warszawy. Przylot do Limy wieczorem. Powitanie na lotnisku, transfer do hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek po podr&#243;&#380;y. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 2. Lima.</strong> &#346;niadanie, zwiedzanie Limy - Miasta Kr&#243;l&#243;w, za&#322;o&#380;onego przez Francisco Pizarro na brzegu rzeki Rimac. Centrum miasta, czyli Lima kolonialna: Plaza de Armas, gdzie znajduje si&#281; m.in. Pa&#322;ac Prezydencki, Katedra, Pa&#322;ac Arcybiskupi, kt&#243;re zosta&#322;y odnowione przez polskiego architekta Ryszarda Jaxa Ma&#322;achowskiego. Dworzec Kolei Transandyjskiej wsp&#243;&#322;projektu in&#380;. Ernesta Malinowskiego; Ko&#347;ci&#243;&#322; i Klasztor Franciszkan&#243;w, w kt&#243;rym poza licznymi relikwiami i malowid&#322;ami znajduje si&#281; pierwszy limski cmentarz, zwiedzanie katakumb. Wycieczka do Muzeum Z&#322;ota, b&#281;d&#261;cego zbiorem przedmiot&#243;w pochodz&#261;cych z pl&#261;drowanych grobowc&#243;w. Kunszt w wykonaniu eksponowanych przedmiot&#243;w przewa&#380;nie ze z&#322;ota, stanowi warto&#347;&#263; dodatkow&#261; opr&#243;cz walor&#243;w historycznych&#160; i zawartej w nich informacji wiek&#243;w minionych. Powr&#243;t do hotelu. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 3. Lima - Paracas - Nazca.</strong> &#346;niadanie. Wczesna pobudka, przejazd do Paracas, wycieczka na Wyspy Ballestas (ma&#322;e Galapagos), z &#322;odzi b&#281;dziemy mogli podziwia&#263; figur&#281; &#347;wiecznika (Candelabr) wyrze&#378;bion&#261; na stoku pobliskiego wzg&#243;rza. Orientacja g&#322;&#243;wnej osi &#347;wiecznika (a raczej kaktusa) jest zgodna z konstelacj&#261; Krzy&#380;a Po&#322;udnia, a jego prostok&#261;tna podstawa wykazuje wymiary b&#281;d&#261;ce krotno&#347;ci&#261; tzw. metra andyjskiego. Nast&#281;pnie op&#322;ywamy wyspy zamieszka&#322;e przez r&#243;&#380;norodn&#261; faun&#281;. B&#281;dziemy obserwowa&#263; stada lw&#243;w morskich, pingwiny Humboldta, kilka gatunk&#243;w kormoran&#243;w, pelikany i wiele innego ptactwa. Dzi&#281;ki du&#380;ej populacji ptak&#243;w, wyspy te s&#261; cennym &#378;r&#243;d&#322;em guano, czyli odchod&#243;w ptasich, kt&#243;re s&#261; jednym z najlepszych nawoz&#243;w naturalnych. Przejazd do oazy Huacachina. Nazwa tego obiektu jest has&#322;em w staro&#380;ytnym j&#281;zyku keczua: nazwa Huaca oznacza&#322;a sakralne miejsce energetyczne, natomiast china, oznacza&#322;a &#380;e&#324;ski charakter tego miejsca. Obecnie jest to niewielka miejscowo&#347;&#263; wypoczynkowa, le&#380;&#261;ca w&#347;r&#243;d wydm. Dalej przejazd do Nazca, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 4. Nazca - Arequipa.</strong> Fakultatywnie: przelot awionetk&#261; nad liniami Nazca (lot odbywa si&#281; w zale&#380;no&#347;ci od warunk&#243;w pogodowych) - gigantycznymi wzorami geometrycznymi i rysunkami zwierz&#261;t wyrytymi na p&#322;askowy&#380;u. Istnieje wiele teorii na temat powstania tych linii. Autorytetem w kwestii historii kultur peruwia&#324;skich jest Pani Maria Rostworowski, wed&#322;ug kt&#243;rej najbardziej prawdopodobn&#261; wersj&#261; jest ta, &#380;e zosta&#322;y one wyryte z powod&#243;w zwi&#261;zanych z kultem polegaj&#261;cym na nawi&#261;zaniu kontaktu energetycznego z przyrod&#261;. Wst&#281;pne badania wskazuj&#261; wyra&#378;ne powi&#261;zania geoglif&#243;w i linii geometrycznych do rzek podziemnych. Ciekawe jest przedstawienie Con Titi Wiracocha, jako lataj&#261;cej postaci, w wyrobach glinianych i tkanych Nazk&#243;w. Po &#347;niadaniu przejazd do Arequipy, dojazd w godzinach popo&#322;udniowych, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 5. Arequipa.</strong> Miasto le&#380;y na wysoko&#347;ci 2378 m n.p.m w otoczeniu g&#243;r Cordillera Volcanica, spo&#347;r&#243;d kt&#243;rych wyr&#243;&#380;nia si&#281; idealny sto&#380;ek wulkanu Misti (5835 m n.p.m.) oraz pot&#281;&#380;ny masyw wulkanu o pi&#281;ciu kraterach, Chanchani (6075 m n.p.m.). Mieszka&#324;cy Arequipy nazywaj&#261; j&#261; &#8222;Bia&#322;ym Miastem&#8221;, gdy&#380; zosta&#322;a wybudowana z bia&#322;ego tufu wulkanicznego pochodz&#261;cego z wybuchu wulkanu Chachani. Za&#322;o&#380;enie Arequipy datuje si&#281; na XVI w. i do dnia dzisiejszego, miasto zachowa&#322;o klasyczn&#261; form&#281; z czas&#243;w kolonii hiszpa&#324;skiej. Obecnie jest drugim co do wielko&#347;ci miastem Peru. Po &#347;niadaniu city tour: zwiedzanie centrum miasta oraz za&#322;o&#380;onego w 1570 roku klasztoru &#346;wi&#281;tej Katarzyny (Santa Catalina), najwa&#380;niejszego i najwi&#281;kszego pomnika religijnego Peru, kt&#243;ry do dzisiaj zachowa&#322; charakterystyczny styl dla XVI i XVII w. Po po&#322;udniu czas wolny. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 6. Arequipa - Colca. </strong>&#346;niadanie. Przejazd do kanionu Colca. Droga prowadzi przez tereny Rezerwatu Narodowego Salinas i Aguada Blanca, kt&#243;ry zosta&#322; za&#322;o&#380;ony w celu ochrony dziko &#380;yj&#261;cych vicu&#241;ii - najszlachetniejszego gatunku wielb&#322;&#261;dowatych. Zobaczymy r&#243;wnie&#380; hodowl&#281; drugiego co do wa&#380;no&#347;ci handlowej gatunku tych zwierz&#261;t - alpak&#281; i wiele gatunk&#243;w ptactwa. Przejedziemy przez krater wygas&#322;ego wulkanu Chucura. Najwy&#380;szy punkt na tej trasie znajduje si&#281; na wysoko&#347;ci 4910 m n.p.m. Rozrzedzone powietrze i ch&#322;&#243;d mog&#261; dawa&#263; si&#281; we znaki, lecz warto si&#281; chwil&#281; zatrzyma&#263;, gdy&#380; roztaczaj&#261; si&#281; stamt&#261;d wspania&#322;e widoki na okolic&#281; i otaczaj&#261;ce wulkany. Doje&#380;d&#380;amy do kanionu Colca w okolicy miejscowo&#347;ci Chivay. Po drugiej stronie g&#243;ruje wulkan Mismi, z kt&#243;rego lodospad&#243;w rodzi si&#281; pot&#281;&#380;na rzeka - Amazonka. Zakwaterowanie w hotelu. Mo&#380;liwo&#347;&#263; k&#261;pieli w gor&#261;cych &#378;r&#243;d&#322;ach La Calera (opcjonalnie, wst&#281;p ok. 8 USD), gdzie temperatura wody waha si&#281; mi&#281;dzy 35 i 38 stopni. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 7. Colca.</strong> Wczesna pobudka. Jest to wysi&#322;ek, kt&#243;rego nagrod&#261; mo&#380;e by&#263; zobaczenie kondora - kr&#243;lewskiego ptaka And&#243;w, w porannym locie przed wyruszeniem na poszukiwanie pokarmu. W tym celu, po &#347;niadaniu wyje&#380;d&#380;amy do punktu widokowego Cruz del Condor, sk&#261;d mo&#380;emy r&#243;wnie&#380; podziwia&#263; surowe pi&#281;kno najg&#322;&#281;bszego kanionu na &#347;wiecie po raz pierwszy zdobytego przez polsk&#261; ekip&#281; kajakarzy w 1981roku. Przejazd do Puno, miasta po&#322;o&#380;onego nad najwy&#380;ej le&#380;&#261;cym jeziorem &#380;eglownym na &#347;wiecie Titicaca (3850 m n.p.m.). Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 8. Puno</strong> <strong>(Jezioro Titicaca) - Copacabana - La Paz. </strong>&#346;niadanie. Wycieczka na p&#322;ywaj&#261;ce wyspy ludu Uros, kt&#243;ry podtrzymuje tradycje dawnego zaginionego plemienia, kt&#243;re przed wiekami uciek&#322;o na jezioro by odizolowa&#263; si&#281; od zwa&#347;nionych lokalnych plemion. Wyspy zbudowane s&#261; z trzciny totora, rosn&#261;cej bujnie w p&#322;ytkich miejscach. Z tej trzciny mieszka&#324;cy wysp, buduj&#261; m.in. &#322;odzie zwane balsas. Trzcina totora, stanowi te&#380; jeden z g&#322;&#243;wnych sk&#322;adnik&#243;w ich po&#380;ywienia. Przejazd do Boliwii. Przekroczenie granicy peruwia&#324;sko - boliwijskiej w Kasani, zmiana czasu na boliwijski (jedna godzina do przodu). Kr&#243;tki post&#243;j w Copacabana i wizyta w Ko&#347;ciele Maryjnym - miejscu kultu Matki Boskiej Gromniczej (Candelaria) i pielgrzymek z tym zwi&#261;zanych. Dalej przejazd do La Paz, po&#322;o&#380;onego na stoku Kordyliery Kr&#243;lewskiej, pomi&#281;dzy szczytami Chacaltaya (by&#322;ym, najwy&#380;ej po&#322;o&#380;onym na &#347;wiecie torze narciarskim) i imponuj&#261;cym Illimani. Zakwaterowanie w hotelu. Spacerem, zwiedzamy administracyjn&#261; stolic&#281; Boliwii (Wysokie Peru). Blisko hotelu znajduj&#261; si&#281; uliczki, na kt&#243;rych dominuje handel uliczny. Zwiedzanie &#8222;targu czarownic&#8221;. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 9. La Paz i Tiahuanaco. </strong>&#346;niadanie. La Paz - stolica administracyjna Boliwii jest najwy&#380;ej po&#322;o&#380;on&#261; stolic&#261; na &#347;wiecie (3600 m n.p.m.). Zosta&#322;a za&#322;o&#380;ona w 1548 roku przez Alonso de Mendoza na miejscu osady Indian Chuquiago. Wycieczka do le&#380;&#261;cej na obrze&#380;ach miasta Doliny Ksi&#281;&#380;ycowej nazwanej tak ze wzgl&#281;du na fantastyczne formy erozyjne tworz&#261;ce krajobraz nie z tej ziemi. Powr&#243;t do centrum miasta: Plaza Murillo, gdzie znajduje si&#281; Pa&#322;ac Prezydencki, Parlament i Katedra; punkt widokowy sk&#261;d rozpo&#347;ciera si&#281; panorama na ca&#322;e miasto; intryguj&#261;cy targ czarownic pe&#322;en amulet&#243;w, dziwnych mikstur i zi&#243;&#322;. Spacer po targowych uliczkach z ludowym r&#281;kodzie&#322;em. Wycieczka do ruin siedziby jednej z najstarszych kultur ameryka&#324;skich - Tiahuanaco. Znajduj&#261; si&#281; tam trzy &#347;wi&#261;tynie oraz s&#322;ynna monolityczna Brama S&#322;o&#324;ca z podobizn&#261; legendarnej postaci antropomorficznej Wiracochy. Powr&#243;t do hotelu i nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 10. La Paz - Cuzco. </strong>&#346;niadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do historycznej stolicy Pa&#324;stwa Ink&#243;w Tahuantinsuyo - Cuzco (&#8222;P&#281;pek &#346;wiata&#8221;), le&#380;&#261;cego na wysoko&#347;ci 3400 m n.p.m. Po przylocie zakwaterowanie w hotelu, czas na aklimatyzacj&#281;. Po po&#322;udniu city tour. Nasz&#261; w&#281;dr&#243;wk&#281; po Cuzco rozpoczynamy od zwiedzania centrum miasta: Plaza de Armas, Katedry, Coricancha (&#346;wi&#261;tyni S&#322;o&#324;ca). Zgodnie z charakterystyk&#261; kultur andyjskich, Inkowie stworzyli plan miasta Cuzco w kszta&#322;cie pumy, kt&#243;rego g&#322;ow&#261; jest imponuj&#261;cy obiekt Sacsayhuaman. Miejsce to, zgodnie z charakterystyk&#261; wa&#380;nych budowli Ink&#243;w by&#322;o wielofunkcyjne, mia&#322;o wi&#281;c charakter religijny i administracyjny; jego majestatyczne rozwi&#261;zanie architektoniczne zosta&#322;o wykorzystane w celach militarnych w okresie upadku pa&#324;stwa Ink&#243;w. Na terenach Sacsayhuaman, odbywa si&#281; coroczne &#347;wi&#281;to zwane Inti Raymi, kt&#243;re jest jedn&#261; z wielu manifestacji wynikaj&#261;cej z procesu synkretyzmu kultury hiszpa&#324;skiej i inkaskiej. Inti Raymi odbywa si&#281; w dniu 24 czerwca (dzie&#324; katolickiego &#347;wi&#281;tego Jana), z udzia&#322;em aktor&#243;w i setek statyst&#243;w ubranych w stroje stylizowane na te z czas&#243;w &#347;wietno&#347;ci Pa&#324;stwa Ink&#243;w. Zwiedzimy r&#243;wnie&#380; labirynt i miejsce kultu Quenqo, obiekt militarny i kontroli migracyjnej Puka &#8211; Pucara oraz &#347;wi&#261;tyni&#281; po&#347;wi&#281;con&#261; kultowi wody, Tambo Machay, zwan&#261; nies&#322;usznie &#8222;&#321;a&#378;ni&#261; Inki&#8221;, gdy&#380; obrz&#281;dy zwi&#261;zane z kultem wody nie wi&#261;&#380;&#261; si&#281; z k&#261;piel&#261;. Woda tryska z nieskazitelnie czystego &#378;r&#243;d&#322;a do dzi&#347; niezlokalizowanego. Powr&#243;t do miasta Cuzco. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 11. &#346;wi&#281;ta Dolina Ink&#243;w - Aguas Calientes. </strong>Po &#347;niadaniu wycieczka do &#346;wi&#281;tej Doliny Ink&#243;w - niepowtarzalnej, pe&#322;nej urokliwych krajobraz&#243;w doliny, le&#380;&#261;cej nad rzek&#261; Willkamaju (&#346;wi&#281;ta Rzeka) obecnie zwan&#261; Urubamba. Wybierzemy si&#281; z wizyt&#261; do ruin obiektu archeologicznego Pisac w pobli&#380;u miasteczka o tej samej nazwie. Na po&#322;udniowo-wschodnim zboczu g&#243;ry znajduj&#261; si&#281; uprawne tarasy, nad kt&#243;rymi wij&#261; si&#281; trudne do przebycia &#347;cie&#380;ki, tunele wyryte w skale, mury i place. Odwiedzimy ludowe targowisko w Pisac, gdzie do tej pory odbywa si&#281; handel wymienny. Kontynuujemy przejazd &#347;wi&#281;t&#261; dolin&#261;, a&#380; do miasteczka Ollantaytambo, wybudowanego na bazie inkaskich mur&#243;w, dzi&#281;ki czemu jest jednym z najlepszych przyk&#322;ad&#243;w uk&#322;adu urbanistycznego z czas&#243;w Ink&#243;w. Nad miasteczkiem znajduj&#261; si&#281; imponuj&#261;ce ruiny o tej samej nazwie. Poznamy r&#243;&#380;ne style budownictwa, od prostych wykorzystywanych przy budowie taras&#243;w rolniczych i konstrukcyjnych do zaawansowanych przeznaczonych tylko do budowy &#347;wi&#261;ty&#324;. Trudno uwierzy&#263;, &#380;e radzili sobie z r&#281;czn&#261; obr&#243;bk&#261; wielkich monolit&#243;w, gdzie ka&#380;dy z nich jest dzie&#322;em sztuki. Warto&#347;&#263; zaginionej technologii niew&#261;tpliwie niezmiernie przewy&#380;sza warto&#347;ci&#261; z&#322;ota wywiezione do Hiszpanii. W czasach Ink&#243;w by&#322;o to wa&#380;ne miejsce pod wzgl&#281;dem strategicznym, administracyjnym, a przede wszystkim rolniczym jak o tym &#347;wiadcz&#261; tarasy do&#347;wiadczalne, spichlerze i przedstawienia postaci Kap&#322;ana Andyjskiego na stoku wzg&#243;rza Pinkuylluna. Z Ollantaytambo wi&#261;&#380;e si&#281; niejedna nierozwi&#261;zana tajemnica. Przejazd poci&#261;giem do Aguas Calientes, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 12. Machu Picchu - Cuzco. </strong>Wczesna pobudka. Przejazd kr&#281;t&#261; drog&#261; w&#347;r&#243;d bujnej, tropikalnej ro&#347;linno&#347;ci, aby dotrze&#263; do ruin tzw. &#8222;Zaginionego Miasta Ink&#243;w&#8221;. Miasto Machu Picchu, kt&#243;rego nazwa w j&#281;zyku keczua oznacza Stara G&#243;ra, zosta&#322;o &#8222;odkryte&#8221; &#347;wiatu w 1911 roku przez ameryka&#324;skiego historyka poszukiwacza przyg&#243;d Hirama Binghama, dzi&#281;ki publikacji w presti&#380;owym National Geographic. Kronikarze hiszpa&#324;scy ani s&#322;owem nie wspominaj&#261; o s&#322;ynnych ruinach. Prawdopodobnie miasto to zosta&#322;o opuszczone jeszcze przed najazdem Hiszpan&#243;w i dzi&#281;ki temu uchowa&#322;o si&#281; przed ich niszczycielska si&#322;&#261;. Po zwiedzaniu poszczeg&#243;lnych sektor&#243;w, &#347;wi&#261;ty&#324;, dzielnic mieszkalnych, kamienio&#322;omu oraz kalendarza s&#322;onecznego trzeba koniecznie wspi&#261;&#263; si&#281; po niezliczonych kamiennych stopniach, by przy samotnej chatce stra&#380;nika podziwia&#263; ruiny w ca&#322;ej ich okaza&#322;o&#347;ci, &#322;&#261;cznie z widokiem na Huayna Picchu oraz rzek&#281; Urubamba, kt&#243;ra op&#322;ywa kamienne Miasto, wij&#261;c si&#281; w g&#322;&#281;bokim, 400-metrowym kanionie. <br /> Fakultatywnie: wspinaczka na bratni dualistycznie szczyt Huayna Picchu (M&#322;oda G&#243;ra), sk&#261;d rozpo&#347;ciera si&#281; wspania&#322;y widok na Machu Picchu (wst&#281;p ok. 15 USD, nale&#380;y zarezerwowa&#263;&#160; w momencie potwierdzenia udzia&#322;u w wycieczce, limit dzienny 400 os&#243;b). Powr&#243;t poci&#261;giem do Cuzco, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 13. Cuzco.</strong> &#346;niadanie, dzie&#324; wolny w Cusco, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 14. Cuzco - Lima.</strong> &#346;niadanie. Przelot do Limy i wylot z Peru.</p>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Cena zawiera:

<p><strong>Cena zawiera</strong></p><ul><li>Przelot na trasie Polska - Lima - Polska&#160;</li><li>Zakwaterowanie (13 nocy) w hotelach 3*, w pokojach dwuosobowych</li><li>Ubezpieczenie KL i NNW</li><li>&#346;niadania</li><li>Przejazdy prywatnymi autobusami&#160;</li><li>Transfery z/na lotnisko</li><li>Opieka pilota w j&#281;zyku polskim na ca&#322;ej trasie</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta,&#160;zwyczajowe napiwki, bilety kolejowe i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 320 USD na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki</li><li>dop&#322;ata do przelot&#243;w lokalnych na trasie&#160;La Paz-Cuzco, ok. 250 USD/od osoby oraz Cuzco &#8211; Lima, ok. 120 USD/od osoby p&#322;atne przy rezerwacji wg kursu dnia</li><li>Cena podstawowa nie obejmuje:&#160;podatk&#243;w wylotowych w Peru ok. 30 USD/os.</li><li>Wydatki natury osobistej: napoje, drinki, alkohole, rozmowy telefoniczne, itp.</li><li>Miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>polska obs&#322;uga</p>

Informacje wizowe:

<p><strong>Wizy</strong></p><p>Wizy nie s&#261; wymagane, podstaw&#261; wjazdu jest polski paszport wa&#380;ny min. 6 miesi&#281;cy.</p>

Przewodnik: Boliwia, Boliwia


Boliwia
Boliwia:
Boliwia to niezwykły, piękny i zróżnicowany kraj, choć bardzo biedny. Występuje tutaj prawie każdy ziemski klimat. Pogoda i temperatura zależy oczywiście od położenia geograficznego. Na nizinach jest ciepło, temperatury są wysokie, w Andach panuje typowy klimat gór wysokich, a na południu kraju występuje klimat subtropikalny suchy. Boliwia to także ślady kultury inkaskiej, dawne misje jezuickie, bogaty folklor, ciekawa historia najwyżej położona stolica świata oraz piękne Jezioro Titicaca. Kraj swą nazwę zawdzięcza jednemu z bojowników o wolność Ameryki Południowej, Simonowi Bolivarowi.
czytaj więcej
 

Boliwia: mapa


Mapy: Boliwia

oferty z państwa Boliwia.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Free Ski czyli tanie szusowanie
Free Ski czyli tanie szusowanie
Free Ski to forma wycieczki, zawierająca w sobie darmowy karnet na narty i snowboard, który możemy wykorzystać w konkretnych obiektach i danym terminie. Jest to bardzo popularna opcja, szczególnie dla wielbicieli sportów zimowych, którzy wybierają się do doskonale przygotowanych kurortów w Austrii, Francji, Szwajcarii, i we Włoszech. Planując tego typu wyjazd warto dokonać rezerwacji wcześniej, ponieważ dzięki temu otrzymamy skipass w cenie.
 
Najlepsze hotele na Cyprze w ofercie All Inclusive >>
Wakacje na czterech kółkach - wczasy w Czarnogórze z dojazdem własnym >>
Indie - wycieczki objazdowe po kraju kontrastów, barw i orientu - sprawdź >>